دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

 

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی