دورترین فاصله در دنیا        حتی فاصلهٔ مرگ و زندگی نیست.

فاصلهٔ من است با تو        وقتی روبرویت ایستاده‌ام،

و دوستت دارم،        بی آن‌که تو بدانی.

رابیندرانات تاگور