عشـق        این است        که مردم

ما را با هم اشتباه بگیرند        وقتی        تلفن با تو کار دارد        من پاسخ بگویم.

و اگر دوستان        به شام دعوتم کنند        تو بروی.

وقتی هم        شعر عاشقانهٔ جدیدی        از من بخوانند        تو را سپاس بگویند.

نزار قبانی