گذار آر مه من گاهگاه از اشتباه اینجا
مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب

 

فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا
فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا