تو پرنده بودی...

ولی افسوس،

حیاط خانه من، آسمان نداشت...

نگین آذر