تا روزی که بود        دست‌هایش بوی گل سرخ می‌داد

از روزی که رفت    گل‌های سرخ    بوی دست‌های او را می‌دهند...

واهه آرمن